Достъп до австрийския пазар на труда за гражданите от новите страни-членки на ЕС

arbeiter kammerГражданите на новите държави- членки на ЕС трябва да вземат под внимание следното преди започване на работа в Австрия: всички тези обяснения са валидни преди всичко за гражданите на България и Румъния. По принцип, вие все още се нуждаете от разрешение за работа във връзка със Закона за заетостта за чужденците, за да бъдете назначен в Австрия.

Гражданите на новите държави-членки имат правото на свободен достъп до австрийския пазар на труда най- късно 7 години след присъединяването им към ЕС.  Изключения: Без специално разрешение можете да работите в Австрия

  • ако  сте били на 1.1. 2007 и преди това за най- малко 12 месеца и сте били допуснати до австрийския пазар на труда.
  • ако сте бил постоянно установен в продължение на 5 години в Австрия и имате редовен доход.
  • ако отговаряте на изискванията за издаване на удостоверение за освобождаване      (Befreiungschein).
  • ако сте съпруг/а или дете на възраст под 21 години (с осигурена издръжка) на "нови
  • граждани” на  ЕС, на когото вече е позволена, според описанието по-горе, работа без разрешително.

Потвърждение за свободен достъп до пазара на труда
Потвърждаването за свободния достъп се издава от службата за пазара на труда в писмена форма. Трябва да се обърнете към съответната служба (AMS) в квартала по местоживеене.
Ако решението на AMS на искането Ви за свободен достъп до пазара на труда е отрицателно, трябва да получите негативно решение (Bescheid), което можете да обжалвате.
Ако според посочените разпоредби, не получите свободен достъп до австрийския пазар на труда, то Вие все още ще се нуждаете от разрешение по Закона за заетостта за чужденците.
Притежаваното от Вас удостоверение за освобождаване (Befreiungsschein) и разрешително за работа (Arbeitserlaubnis) остават валидни.

Пълен достъп до вътрешния пазар на труда България и Румъния ще получат едва през 2014 година.

Австрия е отворила врати през май 2011 г., след преходен период от 7 години, трудовия си пазар за осемте източноевропейски страни- членки на ЕС. Те се присъединиха към ЕС през 2004г.
От началото на май 2011 г. поляци, унгарци, чехи, словаци, словенци, естонци, латвийци и литовци могат да работят без изискващите се по- горе документи.